Prof. Dr. Faruk Bilir

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ilk başkanı.

15 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından üyeliğe seçildikten sonra kurul tarafından başkan olarak seçilmiştir. Görev süresi 6 yıl (Geçici Madde 1/6).

Doğum

25.08.1971, Yozgat / Sorgun

Öğrenim Durumu

1994 - Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (Lisans)
1997 - Selçuk Üniversitesi, Kamu Hukuku (Yüksek Lisans)
2001 - Selçuk Üniversitesi, Kamu Hukuku (Doktora)
2008 - Üniversitelerarası Kurul, Kamu Hukuku / Anayasa Hukuku (Doçent)
2001 - Selçuk Üniversitesi, Kamu Hukuku / Anayasa Hukuku (Profesör)

Çalıştığı Kurumlar

1994-2001 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Araştırma Görevlisi
2001–2008 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yrd. Doç. Dr.
2008-2013 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Doç. Dr.
2013–2014 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr.
2014-2015 - KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr.
2015 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr.
2016 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 1.Hukuk Müşaviri Vekili

Uzmanlık alanları:

Anayasa, Hükümet Sistemleri, İnsan hakları, Siyasi partiler, Seçimler, Parlamento

Bilimsel Faaliyetlere Katkı

Bilimsel toplantı düzenleme kurulu (ulusal):

TC İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Anayasa Kongresi Düzenleme ve Danışma Komitesi Üyeliği

Bilim kurulu üyeliği:

Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı 4-6 Mayıs 2012 Samsun-Türkiye Bilim Kurulu Üyesi

Yayın kurulu üyeliği (ulusal)

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yayın kurulu üyeliği ( 2006)  tarihinden beri devam etmektedir.

Danışmanlık:

Öğrenci Topluluğu Danışmanlığı: İnsan Hakları Topluluğu Danışmanlığı (toplam 6 yıl)

Üye Olduğu Dernekler

Anayasa Hukukçuları Derneği (Başkan yardımcısı)

Kurul Üyelikleri:

Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği 2003-
Konya Valiliği Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu Üyeliği 2011-

İdari Görevler

2006-2013 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığı
2011-2013 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anabilim Dalı Başkanlığı
2014-2015 KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dekanlık
2015-2016 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksekokul Müdür Yardımcılığı
2016- Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 1.Hukuk Müşaviri Vekili

Kitaplar
 • Anayasa Hukuku Uygulamaları, Ankara 2016. (Hasan Tunç ve Bülent Yavuz ile birlikte).
 • Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi, Ankara 2001.
 • Siyasi Partilerde Parlamento Adaylarının Belirlenmesi (Karşılaştırmalı Bir İnceleme), Ankara, 2007.
 • Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2015. (Hasan Tunç ve Bülent Yavuz ile birlikte).
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargılama Yetkisi, Ankara 2012.
 • Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Ankara 2012.
 • Anayasa Hukuku Dersleri, Konya 2012
 • Sorularla Anayasa, İstanbul, 2013
 • 100 Soruda Başkanlık Sistemi, Ankara 2015
Makaleler
 • “1982 Anayasası’nda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Dernek Kurma Özgürlüğü”, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı:15, Şubat 1997
 • “Cumhuriyet Dönemi Anayasalarımızda Milliyetçilik Anlayışı ve Atatürk Milliyetçiliği”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1-2, 1998.
 • “Siyasi Yasaklılık ve Milletvekilliği”, S. Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl: 2000, Sayı:4.
 • “1982 Anayasası’nda Bakanlar Kurulu”, S. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, Sayı 1-2, 1999.
 • “Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi”, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Yıl:6, Sayı:60, Şubat-Mart 2001.
 • ”Başbakanın Hukuki Durumu ve Başbakana Vekalet”, S. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.11, Sayı 1-2, 2003.
 • “2004 Anayasa Değişiklikleri Üzerinde Bir Değerlendirme”,  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1-2, Haziran- Aralık 2005.
 • “Siyasi Partilerin Kapatılması ve Devlet Yardımından Yoksun Bırakılması Nedenleri” Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı:5, Aralık 2005.
 • “Anayasanın 90. Maddesinde Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Milletlerarası Andlaşmaların İç Hukuktaki Yeri”, S. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.13, Sayı 1, 2005. (Hakemli)
 • “Ülke Seçim Çevresi Milletvekilliği”, S. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.13, Sayı 2, 2005.
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yapısı ve 14 Nolu Protokol”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 55, Sayı:1, 135- 156, (2006). (Hakemli)
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yargılama Yetkisi ve ‘Ermeni Soykırımını’ İnkarı Suç Sayan Düzenleme”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, 299- 343, (2006).
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargılamanın Yenilenmesi”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: I, Sayı: 2, 3- 29, (2006).
 • “Parti İçi Demokrasi ve Aday Belirleme, 6. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi”, “Türk Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, s. 861- 870, (Ed. Ahmet Vecdi CAN- Muhittin ZÜGÜL- Kamil TAKIN, İstanbul 2009.
 • “Adaylık ve Mecliste Yenilenme”, Yasama Dergisi, Sayı: 9 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2008, s. 5- 16.
 • “Yasama Dönemi ve Yasama Dönemi İle İlgili Sorunlar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi - Sayı: 77, Temmuz- Ağustos 2008, s. 191- 213.
 • Siyasi Partilerin Kapatılması, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı: 2, Yıl: 2008, s. 3- 43, (Murat AKSAN ile birlikte).
 • “İnsan Haklarının Korunmasında İnsan Hakları Kurullarının Rolü”, Hukuki Araştırmalar Dergisi, Yıl:8, Sayı: 16, Kış 2009, s. 18- 25.
 • “Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu'nun (Venedik Komisyonu) Yargı Konseylerine Dair Görüşleri”, Stratejik Düşünce Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 4, Mart 2010, s. 54- 55.
 • “Anayasa Reformu Önündeki Engeller Ve Çözüm Önerileri”, Stratejik Düşünce Dergisi, Yıl: 1, Sayı:5, Nisan 2010, s. 29- 30.
 • “Yeni Yapılacak Bir Anayasada Neler Olmalıdır”, Hukuki Araştırmalar Dergisi, Yıl:8, Sayı: 15, Bahar 2009, s. 19- 23.
 • “Anayasa Mahkemesi’nde Yargılamanın Yenilenmesi”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Yıl: 2009, s. 3- 23.
 • 2010 “Anayasa değişikliği Üzerine Bir Değerlendirme”, Hukuki Araştırmalar Dergisi, Yıl:9, Sayı: 17, Ağustos 2010, s. 18- 25.
 • “Anayasa Değişikliklerinin Halk Oylamasına Sunulmasına İlişkin Kanun Bir Seçim Kanunu Mudur?”, Hukuki Araştırmalar Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 17, Ağustos 2010, s. 50-53.
 • “2007 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Türk Hükümet Sisteminin Değerlendirilmesi”, I. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi’nde (ATCOSS-2010), (10–12 Aralık 2010) sunulan bildiri.
 • “1982 Anayasası’nda Sosyal Hakların Düzenlenmesi”, VII. Uluslar arası STK’lar Kongresi, 3- 5 Aralık 2010 Çanakkale, Bildiriler Kitabı, s. 381- 387.
 • “2007 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Cumhurbaşkanının Seçimi Ve Hükümet Sistemine Etkileri”, “Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları” konulu 5. Kamu Yönetimi Sempozyumu’nda sunulan Bildiri (KAYSEM 5), (13- 14 Mayıs Konya). (Uluslar arası )
 • “Siyasi Partilerin Güncel Sorunları ve Demokratikleşme”, http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/demokrasi/demokrasi1.pdf.
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi”, Mehmet Akad’a Armağan, İstanbul 2012, s. 281- 296.
 • Cumhurbaşkanının Görev Süresi İle İlgili Bir Değerlendirme, Terazi Hukuk Dergisi, Mayıs 2011, Sayı:57.
 • Yeni Anayasanın Yapım Yöntemi Ne Olmalı?, Stratejik Düşünce - Mayıs 2011.
 • “Adaylık Çakışması (Aday Adayının Başka Bir Siyasi Partiden Aday Gösterilmesi), SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: I, Sayı: 1, Yıl:2011, s. 159 - 168.
 • Bir Görüş - Çerçeve Anayasa, Düzenleyici Anayasa Ayrımı, Terazi Hukuk Dergisi, Aralık 2011, Sayı: 64.
 • “Anayasa Yapım Yöntemi Konusunda Değerlendirme”, Demokrasi Platformu Anayasa Gündemi II, Yıl: 8, Sayı: 29, Kış 2012, s. 57- 62.
 • Demokratik Meşruluk, Yargı Bağımsızlığı ve Yargı Tarafsızlığı Bağlamında Yargı Organının Yeniden Yapılanması, Demokratik Anayasa Görüşler ve Öneriler, hazırlayan: Ece Göztepe-Aykut Çelebi, İstanbul, 2012, s.369.
 • “Structuring of the Judiciary”, European Journal of Social Sciences ISSN 1450-2267 Vol.32 No.2 (2012), pp. 251-255.
 • “Hükümetin Siyasi Sorumluluğu ve Gensoru”, Parlamenter Denetim Sempozyumu, 7. 5. 2012,s. 135- 152, TBMM Ankara.
 • “The Relationship Between the Taxation Authority and the Social Rights”,The Clute Institute International Academic Conference, Munih, Almanya 2014,Conference Proceedings, ISSN: 1539-8757, s. 391-402.
 • “Environment Right and Its Application”, The CluteInstitute International Academic Conference, Munih, Almanya 2014, ConferenceProceedings, ISSN: 1539-8757, s. 575-580.
 • “Anayasa Mahkemesi ve Seçim Barajı”, SDE Bakış, No.3, Y.2014.
 • “Meclis Soruşturması”, Stratejik Düşünce Dergisi, Y.6, S.63, ŞUBAT 2015, s.19.
 • “Yüksek Yargıda Yeni Başkanlar: Umut Ve Beklentiler”, Stratejik Düşünce Dergisi, Y.6, S.64, MART 2015, s.32-35.
 • “Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’na Başkanlık Etmesi”, SDE Bakış, No.6, Y.2015.
 • “7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Sonrası Anayasal Süreç”, SDE Bakış, No.11, Y.2015.
Bildiriler
 • “Parti Kapatma Davaları”, Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Gölgesinde Yargı Reformu, Sempozyum, TBB, Ankara, 18-20 Haziran 2008.
 • “Yeni Bir Anayasa Nasıl Yapılmalı”, Türkiye’nin Anayasa Gündemi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 7-8 Mayıs 2009.
 • “Türkiye’de Demokrasi ve Siyasi Partiler” Sempozyum, Türk Demokrasisi,  Türk Ocakları Genel Merkezi ve Gazi Üniversitesi, Ankara, 14 Mayıs 2009.
 • İnsan Hakları İhlalleri Eğitimi Semineri, Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Konya, 20 Mayıs 2009.
 • İnsan Hakları İhlalleri Eğitimi Semineri, Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Konya, 16 Temmuz 2009.
 • İnsan Hakları İhlalleri Eğitimi Semineri, Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Konya, 05 Ekim 2009.
 • “Var Olan Anayasa’da Değişiklik Yapmak Mı? Yeni bir Anayasa Hazırlamak Mı?, Demokrasi ve Anayasa Konferansı, Türk Demokrasi Vakfı, Ankara, 21-22 Aralık 2009.
 • “Yargının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve HSYK”, Demokrasi Sürecinde Hukukun Üstünlüğü ve Yargı, Stratejik Düşünce Enstitüsü, 25-26 Şubat 2010.
 • “2007 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Cumhurbaşkanının Seçimi Ve Hükümet Sistemine Etkileri” Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Selçuk Üniversitesi, Konya, 13 Mayıs 2010.
 • Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi ve Darbeler, Panel, Selçuk Üniversitesi İnsan Hakları Topluluğu, Konya, 14 Mayıs 2010.
 • İnsan Hakları İhlalleri Eğitimi Semineri, Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Konya, 24 Haziran 2010.
 • Cumhuriyetin 87. Yıldönümünde Ülkemizde Yaşanan Anayasal Gelişmeler, Panel, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksek Okulu, Konya, 25 Ekim 2010.
 • 2010 Anayasa Değişiklikleri ve Yeni Bir Anayasa Gerekliliği, Panel, Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu, Konya 27 Ekim 2010.
 • İnsan Haklarının Güncel Sorunları, Panel Düzenleme Komitesi Üyeliği, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Konya 1 Aralık 2010.
 • “1982 Anayasasında Sosyal Hakların Düzenlenişi”, VII. Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF, Çanakkale,  3-5 Aralık 2010.
 • “2007 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Türk Hükümet Sisteminin Değerlendirmesi”, Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara, 10-12 Aralık 2010.
 • “Anayasada Başlangıç Bölümü Ve İdeoloji”, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Yeni Anayasa Çalıştayı, 4.12.2012.
 • “Yeni Bir Anayasa Gerekliliği: Yeni Bir Anayasa Yapılmasını Zorunlu Kılan Şartlar”, Boğaziçi Avukatlar Derneği Uluslar arası Hukuk Kongresi: Katılımcı Anayasa”, 7- 8 Ekim 2011.
 • “2007 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Türk Hükümet Sisteminin Değerlendirilmesi”, Uluslararası Anayasa Kongresi, 11- 14 Mayıs 2011 İstanbul.
 • “Yeni Anayasanın Yapım Yöntemi Ne Olmalı?”, ESAM Milli Anayasa Şurası, 21- 22 Ekim 2011 Ankara.
 • “İnsan Haklarının Korunması, İnsan Haklarının Güncel Sorunları, Paneli, S. Ü. Cihanbeyli MYO, 20.03.2012
 • "Yeni Anayasanın Ana Çizgileri", Yeni Anayasa Nasıl Olmalı Paneli, S.Ü. İİBF, 29.03.2012.
 • “Anayasada Başlangıç Bölümü ve İdeoloji”, İ. Ü. Hukuk Fakültesi Yeni Anayasa Çalıştayı, İstanbul 04.02.2012.
 • "Yeni Anayasanın Ana Çizgileri”, S. Ü. Hukuk Fakültesi, “Yeni Anayasanın Gerekliliği ve Temel Esasları” Etkinliği, Konya 3. 4. 2012.
 • “Yeni Anayasada Seçim ve Hükümet Sistemi”, 4. Ord. Prof. Ali Fuad Başgil Ve Çarşamba Sempozyumu, Türkiye’nin Yeni Anayasa Arayışı, 14. 4. 2012, Çarşamba- Samsun.
 • “Yeni Anayasanın Temel Çizgileri”, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslararası Kongresi, 4-6 Mayıs 2012, Samsun Türkiye.
 • “Hükümetin Siyasi Sorumluluğu ve Gensoru”, Parlamenter Denetim Sempozyumu, 7. 5. 2012, TBMM Ankara.
 • “Methods Of Constitution-Making”, Third Ijas Conference At Cambridge, Massachusetts, Proud Home Of Harvard University, 27 Mayıs – 31 Mayıs 2012, Boston, Amerika.
 • Illegal Revealing and Illegal Reaching of Dates In Criminal Health Law, International Journal of Arts and Sciences, Germany, 2011
 • Judiciary Formation and Democratic Legitimacy, International Journal of Arts and Sciences, Prague, 2012.
 • Yeni Anayasanın Temel Çizgileri, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslar Arası Kongre, Samsun, 4-6 Mayıs 2012.
 • "İnsan Haklarının Uluslar arası Düzeyde Korunması”, Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu İnsan Haklarının Korunması Paneli, 10 Aralık 2012, Konya.
 • “Yeni Anayasanın Anlamı ve Yeni Anayasa Yapım Süreci”, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni Anayasa ve Hukukun Üstünlüğü Sempozyumu, 9.12.2012, Gaziantep.
 • “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun AİHM’e Etkisi” Konya Barosu Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Paneli, 27.12.2012, Konya.
 • "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının yerine Getirilmesi", 9. uluslararası Türk Dünyası Sosyal bilimler Kongresi Tebliğleri 1. Cilt, Bakü Azerbaycan, 16- 17 Haziran 2011, s. 690- 699.
 • "Anayasa Yapımı ve Yeni Anayasa Arayışları" Hukuk Biliminin Güncel Sorunları II. Uluslar Arası Kongre Bildirileri, Bakü /Azerbaycan, 29 Nisan- 1Mayıs 2010.

Prof. Dr. Faruk Bilir

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı, 15 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından seçildi

Read More