Prof. Dr. Faruk Bilir

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ilk başkanı.

15 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından üyeliğe seçildikten sonra kurul tarafından başkan olarak seçilmiştir. Görev süresi 6 yıl (Geçici Madde 1/6).

Doğum

25.08.1971, Yozgat / Sorgun

Öğrenim Durumu

1994 - Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (Lisans)
1997 - Selçuk Üniversitesi, Kamu Hukuku (Yüksek Lisans)
2001 - Selçuk Üniversitesi, Kamu Hukuku (Doktora)
2008 - Üniversitelerarası Kurul, Kamu Hukuku / Anayasa Hukuku (Doçent)
2001 - Selçuk Üniversitesi, Kamu Hukuku / Anayasa Hukuku (Profesör)

Çalıştığı Kurumlar

1994-2001 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Araştırma Görevlisi
2001–2008 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yrd. Doç. Dr.
2008-2013 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Doç. Dr.
2013–2014 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr.
2014-2015 - KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr.
2015 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr.
2016 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 1.Hukuk Müşaviri Vekili

Uzmanlık alanları:

Anayasa, Hükümet Sistemleri, İnsan hakları, Siyasi partiler, Seçimler, Parlamento

Bilimsel Faaliyetlere Katkı

Bilimsel toplantı düzenleme kurulu (ulusal):

TC İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Anayasa Kongresi Düzenleme ve Danışma Komitesi Üyeliği

Bilim kurulu üyeliği:

Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı 4-6 Mayıs 2012 Samsun-Türkiye Bilim Kurulu Üyesi

Yayın kurulu üyeliği (ulusal)

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yayın kurulu üyeliği ( 2006)  tarihinden beri devam etmektedir.

Danışmanlık:

Öğrenci Topluluğu Danışmanlığı: İnsan Hakları Topluluğu Danışmanlığı (toplam 6 yıl)

Üye Olduğu Dernekler

Anayasa Hukukçuları Derneği (Başkan yardımcısı)

Kurul Üyelikleri:

Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği 2003-
Konya Valiliği Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu Üyeliği 2011-

İdari Görevler

2006-2013 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığı
2011-2013 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anabilim Dalı Başkanlığı
2014-2015 KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dekanlık
2015-2016 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksekokul Müdür Yardımcılığı
2016- Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 1.Hukuk Müşaviri Vekili

Kitaplar
 • Anayasa Hukuku Uygulamaları, Ankara 2016. (Hasan Tunç ve Bülent Yavuz ile birlikte).
 • Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi, Ankara 2001.
 • Siyasi Partilerde Parlamento Adaylarının Belirlenmesi (Karşılaştırmalı Bir İnceleme), Ankara, 2007.
 • Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2015. (Hasan Tunç ve Bülent Yavuz ile birlikte).
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargılama Yetkisi, Ankara 2012.
 • Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Ankara 2012.
 • Anayasa Hukuku Dersleri, Konya 2012
 • Sorularla Anayasa, İstanbul, 2013
 • 100 Soruda Başkanlık Sistemi, Ankara 2015
Makaleler
 • “1982 Anayasası’nda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Dernek Kurma Özgürlüğü”, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı:15, Şubat 1997
 • “Cumhuriyet Dönemi Anayasalarımızda Milliyetçilik Anlayışı ve Atatürk Milliyetçiliği”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1-2, 1998.
 • “Siyasi Yasaklılık ve Milletvekilliği”, S. Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl: 2000, Sayı:4.
 • “1982 Anayasası’nda Bakanlar Kurulu”, S. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, Sayı 1-2, 1999.
 • “Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi”, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Yıl:6, Sayı:60, Şubat-Mart 2001.
 • ”Başbakanın Hukuki Durumu ve Başbakana Vekalet”, S. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.11, Sayı 1-2, 2003.
 • “2004 Anayasa Değişiklikleri Üzerinde Bir Değerlendirme”,  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1-2, Haziran- Aralık 2005.
 • “Siyasi Partilerin Kapatılması ve Devlet Yardımından Yoksun Bırakılması Nedenleri” Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı:5, Aralık 2005.
 • “Anayasanın 90. Maddesinde Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Milletlerarası Andlaşmaların İç Hukuktaki Yeri”, S. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.13, Sayı 1, 2005. (Hakemli)
 • “Ülke Seçim Çevresi Milletvekilliği”, S. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.13, Sayı 2, 2005.
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yapısı ve 14 Nolu Protokol”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 55, Sayı:1, 135- 156, (2006). (Hakemli)
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yargılama Yetkisi ve ‘Ermeni Soykırımını’ İnkarı Suç Sayan Düzenleme”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, 299- 343, (2006).
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargılamanın Yenilenmesi”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: I, Sayı: 2, 3- 29, (2006).
 • “Parti İçi Demokrasi ve Aday Belirleme, 6. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi”, “Türk Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, s. 861- 870, (Ed. Ahmet Vecdi CAN- Muhittin ZÜGÜL- Kamil TAKIN, İstanbul 2009.
 • “Adaylık ve Mecliste Yenilenme”, Yasama Dergisi, Sayı: 9 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2008, s. 5- 16.
 • “Yasama Dönemi ve Yasama Dönemi İle İlgili Sorunlar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi - Sayı: 77, Temmuz- Ağustos 2008, s. 191- 213.
 • Siyasi Partilerin Kapatılması, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı: 2, Yıl: 2008, s. 3- 43, (Murat AKSAN ile birlikte).
 • “İnsan Haklarının Korunmasında İnsan Hakları Kurullarının Rolü”, Hukuki Araştırmalar Dergisi, Yıl:8, Sayı: 16, Kış 2009, s. 18- 25.
 • “Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu'nun (Venedik Komisyonu) Yargı Konseylerine Dair Görüşleri”, Stratejik Düşünce Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 4, Mart 2010, s. 54- 55.
 • “Anayasa Reformu Önündeki Engeller Ve Çözüm Önerileri”, Stratejik Düşünce Dergisi, Yıl: 1, Sayı:5, Nisan 2010, s. 29- 30.
 • “Yeni Yapılacak Bir Anayasada Neler Olmalıdır”, Hukuki Araştırmalar Dergisi, Yıl:8, Sayı: 15, Bahar 2009, s. 19- 23.
 • “Anayasa Mahkemesi’nde Yargılamanın Yenilenmesi”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Yıl: 2009, s. 3- 23.
 • 2010 “Anayasa değişikliği Üzerine Bir Değerlendirme”, Hukuki Araştırmalar Dergisi, Yıl:9, Sayı: 17, Ağustos 2010, s. 18- 25.
 • “Anayasa Değişikliklerinin Halk Oylamasına Sunulmasına İlişkin Kanun Bir Seçim Kanunu Mudur?”, Hukuki Araştırmalar Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 17, Ağustos 2010, s. 50-53.
 • “2007 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Türk Hükümet Sisteminin Değerlendirilmesi”, I. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi’nde (ATCOSS-2010), (10–12 Aralık 2010) sunulan bildiri.
 • “1982 Anayasası’nda Sosyal Hakların Düzenlenmesi”, VII. Uluslar arası STK’lar Kongresi, 3- 5 Aralık 2010 Çanakkale, Bildiriler Kitabı, s. 381- 387.
 • “2007 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Cumhurbaşkanının Seçimi Ve Hükümet Sistemine Etkileri”, “Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları” konulu 5. Kamu Yönetimi Sempozyumu’nda sunulan Bildiri (KAYSEM 5), (13- 14 Mayıs Konya). (Uluslar arası )
 • “Siyasi Partilerin Güncel Sorunları ve Demokratikleşme”, http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/demokrasi/demokrasi1.pdf.
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi”, Mehmet Akad’a Armağan, İstanbul 2012, s. 281- 296.
 • Cumhurbaşkanının Görev Süresi İle İlgili Bir Değerlendirme, Terazi Hukuk Dergisi, Mayıs 2011, Sayı:57.
 • Yeni Anayasanın Yapım Yöntemi Ne Olmalı?, Stratejik Düşünce - Mayıs 2011.
 • “Adaylık Çakışması (Aday Adayının Başka Bir Siyasi Partiden Aday Gösterilmesi), SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: I, Sayı: 1, Yıl:2011, s. 159 - 168.
 • Bir Görüş - Çerçeve Anayasa, Düzenleyici Anayasa Ayrımı, Terazi Hukuk Dergisi, Aralık 2011, Sayı: 64.
 • “Anayasa Yapım Yöntemi Konusunda Değerlendirme”, Demokrasi Platformu Anayasa Gündemi II, Yıl: 8, Sayı: 29, Kış 2012, s. 57- 62.
 • Demokratik Meşruluk, Yargı Bağımsızlığı ve Yargı Tarafsızlığı Bağlamında Yargı Organının Yeniden Yapılanması, Demokratik Anayasa Görüşler ve Öneriler, hazırlayan: Ece Göztepe-Aykut Çelebi, İstanbul, 2012, s.369.
 • “Structuring of the Judiciary”, European Journal of Social Sciences ISSN 1450-2267 Vol.32 No.2 (2012), pp. 251-255.
 • “Hükümetin Siyasi Sorumluluğu ve Gensoru”, Parlamenter Denetim Sempozyumu, 7. 5. 2012,s. 135- 152, TBMM Ankara.
 • “The Relationship Between the Taxation Authority and the Social Rights”,The Clute Institute International Academic Conference, Munih, Almanya 2014,Conference Proceedings, ISSN: 1539-8757, s. 391-402.
 • “Environment Right and Its Application”, The CluteInstitute International Academic Conference, Munih, Almanya 2014, ConferenceProceedings, ISSN: 1539-8757, s. 575-580.
 • “Anayasa Mahkemesi ve Seçim Barajı”, SDE Bakış, No.3, Y.2014.
 • “Meclis Soruşturması”, Stratejik Düşünce Dergisi, Y.6, S.63, ŞUBAT 2015, s.19.
 • “Yüksek Yargıda Yeni Başkanlar: Umut Ve Beklentiler”, Stratejik Düşünce Dergisi, Y.6, S.64, MART 2015, s.32-35.
 • “Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’na Başkanlık Etmesi”, SDE Bakış, No.6, Y.2015.
 • “7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Sonrası Anayasal Süreç”, SDE Bakış, No.11, Y.2015.
Bildiriler
 • “Parti Kapatma Davaları”, Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Gölgesinde Yargı Reformu, Sempozyum, TBB, Ankara, 18-20 Haziran 2008.
 • “Yeni Bir Anayasa Nasıl Yapılmalı”, Türkiye’nin Anayasa Gündemi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 7-8 Mayıs 2009.
 • “Türkiye’de Demokrasi ve Siyasi Partiler” Sempozyum, Türk Demokrasisi,  Türk Ocakları Genel Merkezi ve Gazi Üniversitesi, Ankara, 14 Mayıs 2009.
 • İnsan Hakları İhlalleri Eğitimi Semineri, Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Konya, 20 Mayıs 2009.
 • İnsan Hakları İhlalleri Eğitimi Semineri, Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Konya, 16 Temmuz 2009.
 • İnsan Hakları İhlalleri Eğitimi Semineri, Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Konya, 05 Ekim 2009.
 • “Var Olan Anayasa’da Değişiklik Yapmak Mı? Yeni bir Anayasa Hazırlamak Mı?, Demokrasi ve Anayasa Konferansı, Türk Demokrasi Vakfı, Ankara, 21-22 Aralık 2009.
 • “Yargının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve HSYK”, Demokrasi Sürecinde Hukukun Üstünlüğü ve Yargı, Stratejik Düşünce Enstitüsü, 25-26 Şubat 2010.
 • “2007 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Cumhurbaşkanının Seçimi Ve Hükümet Sistemine Etkileri” Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Selçuk Üniversitesi, Konya, 13 Mayıs 2010.
 • Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi ve Darbeler, Panel, Selçuk Üniversitesi İnsan Hakları Topluluğu, Konya, 14 Mayıs 2010.
 • İnsan Hakları İhlalleri Eğitimi Semineri, Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Konya, 24 Haziran 2010.
 • Cumhuriyetin 87. Yıldönümünde Ülkemizde Yaşanan Anayasal Gelişmeler, Panel, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksek Okulu, Konya, 25 Ekim 2010.
 • 2010 Anayasa Değişiklikleri ve Yeni Bir Anayasa Gerekliliği, Panel, Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu, Konya 27 Ekim 2010.
 • İnsan Haklarının Güncel Sorunları, Panel Düzenleme Komitesi Üyeliği, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Konya 1 Aralık 2010.
 • “1982 Anayasasında Sosyal Hakların Düzenlenişi”, VII. Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF, Çanakkale,  3-5 Aralık 2010.
 • “2007 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Türk Hükümet Sisteminin Değerlendirmesi”, Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara, 10-12 Aralık 2010.
 • “Anayasada Başlangıç Bölümü Ve İdeoloji”, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Yeni Anayasa Çalıştayı, 4.12.2012.
 • “Yeni Bir Anayasa Gerekliliği: Yeni Bir Anayasa Yapılmasını Zorunlu Kılan Şartlar”, Boğaziçi Avukatlar Derneği Uluslar arası Hukuk Kongresi: Katılımcı Anayasa”, 7- 8 Ekim 2011.
 • “2007 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Türk Hükümet Sisteminin Değerlendirilmesi”, Uluslararası Anayasa Kongresi, 11- 14 Mayıs 2011 İstanbul.
 • “Yeni Anayasanın Yapım Yöntemi Ne Olmalı?”, ESAM Milli Anayasa Şurası, 21- 22 Ekim 2011 Ankara.
 • “İnsan Haklarının Korunması, İnsan Haklarının Güncel Sorunları, Paneli, S. Ü. Cihanbeyli MYO, 20.03.2012
 • "Yeni Anayasanın Ana Çizgileri", Yeni Anayasa Nasıl Olmalı Paneli, S.Ü. İİBF, 29.03.2012.
 • “Anayasada Başlangıç Bölümü ve İdeoloji”, İ. Ü. Hukuk Fakültesi Yeni Anayasa Çalıştayı, İstanbul 04.02.2012.
 • "Yeni Anayasanın Ana Çizgileri”, S. Ü. Hukuk Fakültesi, “Yeni Anayasanın Gerekliliği ve Temel Esasları” Etkinliği, Konya 3. 4. 2012.
 • “Yeni Anayasada Seçim ve Hükümet Sistemi”, 4. Ord. Prof. Ali Fuad Başgil Ve Çarşamba Sempozyumu, Türkiye’nin Yeni Anayasa Arayışı, 14. 4. 2012, Çarşamba- Samsun.
 • “Yeni Anayasanın Temel Çizgileri”, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslararası Kongresi, 4-6 Mayıs 2012, Samsun Türkiye.
 • “Hükümetin Siyasi Sorumluluğu ve Gensoru”, Parlamenter Denetim Sempozyumu, 7. 5. 2012, TBMM Ankara.
 • “Methods Of Constitution-Making”, Third Ijas Conference At Cambridge, Massachusetts, Proud Home Of Harvard University, 27 Mayıs – 31 Mayıs 2012, Boston, Amerika.
 • Illegal Revealing and Illegal Reaching of Dates In Criminal Health Law, International Journal of Arts and Sciences, Germany, 2011
 • Judiciary Formation and Democratic Legitimacy, International Journal of Arts and Sciences, Prague, 2012.
 • Yeni Anayasanın Temel Çizgileri, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslar Arası Kongre, Samsun, 4-6 Mayıs 2012.
 • "İnsan Haklarının Uluslar arası Düzeyde Korunması”, Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu İnsan Haklarının Korunması Paneli, 10 Aralık 2012, Konya.
 • “Yeni Anayasanın Anlamı ve Yeni Anayasa Yapım Süreci”, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni Anayasa ve Hukukun Üstünlüğü Sempozyumu, 9.12.2012, Gaziantep.
 • “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun AİHM’e Etkisi” Konya Barosu Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Paneli, 27.12.2012, Konya.
 • "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının yerine Getirilmesi", 9. uluslararası Türk Dünyası Sosyal bilimler Kongresi Tebliğleri 1. Cilt, Bakü Azerbaycan, 16- 17 Haziran 2011, s. 690- 699.
 • "Anayasa Yapımı ve Yeni Anayasa Arayışları" Hukuk Biliminin Güncel Sorunları II. Uluslar Arası Kongre Bildirileri, Bakü /Azerbaycan, 29 Nisan- 1Mayıs 2010.
Kurul İkinci Başkanı

Cabir Bilirgen

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İkinci Başkanı, 5 Ekim 2016 tarihinde TBMM tarafından Akparti kontenjanından seçildi

Kurul Üyesi

Turan Arık

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi, 5 Ekim 2016 tarihinde TBMM tarafından CHP kontenjanından seçildi

Kurul Üyesi

Hasan Aydın

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi, 30 Aralık 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından seçildi

Kurul Üyesi

Şaban Baba

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi, 15 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından seçildi

Kurul Üyesi

İhsan Ezel Büyüksekban

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi, 4 Ocak 2017 tarihinde TBMM tarafından Akparti kontenjanından seçildi

Kurul Üyesi

Murat Karakaya

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi, 30 Aralık 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından seçildi

Kurul Üyesi

Dr. Cengiz Paşaoğlu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi, 5 Ekim 2016 tarihinde TBMM tarafından Akparti kontenjanından seçildi

Kurul Üyesi

Vedat Yıldız

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi, 4 Ocak 2017 tarihinde TBMM tarafından HDP kontenjanından seçildi