Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

haklar

Her gün sürekli kişisel verileriniz toplanıyor ve işleniyor.  Bu işlemlerin bazıları hakkında bilginiz olsa da bazıları hakkında bilginiz yok. Kişisel verilerinizin toplanma aşamasından silinmesine kadar geçen süredeki haklarınızı, haklarınızı ihlal edenlere karşı yapabileceklerinizi öğrenmenizde fayda var. Gelişmiş toplum olmanın kurallarından biri de hakların farkında olmaktır. Ancak haklarınızı bilirseniz haklarınızı koruyabilirsiniz. Sizin haklarınızı korumanız başkalarının haklarının korunmasına da yardımcı olacaktır.

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bazı durumlarda ilgili kişinin haklarını sınırlamaktadır.

Verileriniz Toplanırken Haklarınız

Kişisel verileriniz toplanırken sizin açık rızanızın alınması esastır
Açık rıza,

 • Sınırları muğlak olmayan, somut bir konuya ilişkin
 • Yeterli seviyede bilgilendirmeye dayanan
 • Zorlanmadan özgür irade ile açıklanan

izin verme, kabul etme veya onaylamadır.

acceptation-1295324_1280

acceptation-1295324_1280
Kişisel verilerinizi toplayan ya da işleyen kişi ya da kurum sizi belirli konularda aydınlatmak zorundadır
Veri sorumlusu olarak tanımlanan kişisel verileri işleyen kişi ya da kurum sizi

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
 • Kişisel Verilerle ilgili haklarınız

konusunda bilgilendirmek zorundadır.

Toplanmış Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

toplanmisveri
Kişisel verilerinizi topladığını veya kullandığını bildiğiniz ya da düşündüğünüz kişi ya da kurumlara karşı

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • İşlenebilme şartları ortadan kalkan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Yapılmasını istediğiniz işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin bilgisayar sistemleri ile analiz yapılarak aleyhinize çıkarılabilecek sonuçlara itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğramış olduğunuz zararlarının tazmin edilmesini talep etme

haklarınızı kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvurma Hakkınız

Kişisel verilerinizi işleyen veri sorumlusuna yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvurabilirsiniz. Bu size kanunen verilmiş bir haktır. Veri sorumlusu bu hakkınızı kullanabilmeniz için kanunda ve yönetmelikte belirlenen yöntemleri kullanabilmeniz için gerekli tedbirleri almak ve taleplerinizi cevaplandırmak zorundadır. Her ne kadar taleplerinizi yerine getirmeme durumunda kanunda belirlenen sınırlar içerisinde ceza uygulayacak olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu göreve başlamamış olsa da bu durum veri sorumlusunun sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Kişiler sadece kendileriyle ilgili kişisel veriler hakkında başvuruda bulunabilirler. Hukuken geçerli bir vekaletname varsa vekalet veren adına da bu hakkı kullanabilirler

Başvuru yöntemi
yazili
Kanunda öngörülen yöntem yazılı başvurudur. Kanunda yazılı başvuru dışındaki yöntemlerin yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. Henüz yürürlükte olan bir yönetmelik olmadığından yazılı yöntemle başvurulmalıdır. Veri sorumlusu yönetmeliğin olmadığı iddiası ile yazılı başvurularınızı geri çeviremez ancak e-posta gibi yöntemlerle yapılan başvurunuzu kabul etmeyebilir.Yazılı başvurularınızı

 • Şahsen
 • Kayıtlı Elektronik Posta
 • Noter Vasıtasıyla

ve benzeri diğer yazılı yöntemleri kullanarak yapabilirsiniz.

Başvuranı ve başvuruyu ispat edebileceğiniz yöntemler (kayıtlı elektronik posta, noter vasıtasıyla gibi) dışındaki yöntemleri (e-posta, web sitesi gibi) kullanmanız durumunda veri sorumlusu tarafından başvurunuz geçerli sayıldığı sürece başvurunuzla ilgili haklarınız da geçerlidir.

Veri sorumlusu, başvurunuz sırasında kimliğinizi teyit etmek amacıyla kimliğinizin doğrulanmasını talep edebilir. Bu talep sizin ya da bilgilerinizin güvenliğini tehdit edebilecek yöntemleri kapsayamaz.

Veri sorumlusu başvurunuza en geç 30 gün içinde cevap vermek zorundadır
yazili
Kanun Veri sorumlusunun en kısa sürede cevap vermesi gerektiğini ifade etmekle birlikte bunun bir yaptırımı olmadığından veri sorumlusu 30 günlük süreyi sonuna kadar kullanabilir. Veri sorumlusu talebinizi kısmen veya tamamen kabul edebilir ya da kısmen veya tamamen reddedebilir. Kabul ettiklerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Talebinizin sonucunu, kısmen veya tamamen reddedilmişse gerekçesini açıklamak zorundadır.Sonuç size yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.
Taleplerinizin yerine getirilmesi için ücret talep edilebilir
yazili
Veri sorumlusu, başvurunuzu kabul etmesi durumunda gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Talebinizin yerine getirilmesi veri sorumlusuna bir maliyet getiriyorsa bu maliyeti sizden talep edebilir.

Talep edilebilecek ücretler Kurul tarafından belirlenecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na Şikayet Hakkınız

Veri sorumlusuna başvuru yapılmadan Kurul'a şikayet yapılamaz
yazili

Veri sorumlusu cevap verir ve taleplerinizi kabul etmezse veya verilen cevabı yetersiz bulursanız ya da veri sorumlusu başvurunuza herhangi bir cevap vermezse; veri sorumlusunu Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayet edebilirsiniz.

Veri sorumlusuna başvurulmadan Kurul'a şikayette bulunulamaz.

Veri sorumlusuna başvuruda bulunulmadan yapılan şikayetler Kurul tarafından esas incelenmesi yapılmadan usulden reddedilir.

 

Veri sorumlusu cevap vermemişse 30 günden önce, her durumda ise 60 günden sonra Kurul'a şikayet yapılamaz
yaziliVeri sorumlusunun başvurunuza cevap vermek için 30 günlük süresi vardır. Bu durumda veri sorumlusunun cevap vermemesi sebebiyle Kurul'a başvuru 30 günden önce yapılamaz.

Veri sorumlusunun cevap vermesi durumunda ise cevabın size ulaşmasından itibaren 30 gün içinde şikayette bulunmanız gerekir.

Her durumda ise başvurudan sonraki 60 gün içinde başvurunun yapılması gerekir. 60 günlük süre geçtikten sonra Kurul'a şikayette bulunulamaz.

Suç Duyurusunda Bulunma Hakkınız

Kişisel verileri izinsiz toplamak ve kullanmak suçtur

yazili

Türk Ceza Kanunu 135 ve 136. maddelerine göre kişisel verilerin hukuka aykırı yani açık rızanız olmadan veya kanuni bir zorunluluk bulunmadan toplanması, işlenmesi ya da başkalarıyla paylaşılması durumunda faillere bir yıldan dört yıla varan hapis cezaları verilebilir.

Açık rızanızı sonradan vermeniz suçu ortadan kaldırır

Mağdur durumundaki kişinin kişisel verilerinin kullanılmasına izin vermesi durumunda suç ortadan kalkar. Rızanın verilmesine kadar geçen sürede işlenmiş suçlara ilişkin süreç işletilir.

 

Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunabilirsiniz
Soruşturma
Bir suçun araştırılabilmesi için savcının haberi olması gerekir. Kişisel verilerinizin işlenmesinin rızanız dışında olduğunu düşünüyorsanız bu suçu savcıya haber vermeniz gerekir.

Bulunduğunuz yerdeki cumhuriyet savcısına başvurarak şikayetinizi dile getirebilirsiniz.

Savcılık her başvuruyu değerlendirmek zorundadır. Başvurunuz incelendikten sonra savcı soruşturma açabilir ve soruşturma sonrasında suçun varlığından şüphe duyuyorsa dava açabilir ya da takipsizlik kararı verebilir.