Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı ve Görevleri

Seçim

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından seçilir

Görevleri

Kurul toplantılarını idare etmek
Kurul kararlarının tebliğini ve Kurulca gerekli görülenlerin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak ve uygulanmalarını izlemek
Başkan Yardımcısını, daire başkanlarını ve Kurum personelini atamak
Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak
Stratejik planın uygulanmasını sağlamak, hizmet kalite standartları doğrultusunda insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak
Belirlenen stratejilere, yıllık amaç ve hedeflere uygun olarak Kurumun yıllık bütçesi ile mali tablolarını hazırlamak
Kurul ve hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışması amacıyla koordinasyonu sağlamak
Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek
Kurum Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek
Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek

Vekalet

Kurum Başkanının yokluğunda İkinci Başkan, Başkana vekalet eder.

Görev Süresi

Dört yıldır. İlk seçilen başkanın görev süresi altı yıldır.

 

İlgili Bilgiler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun TBMM, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş üyeleri, görev dağılımı ve özgeçmişleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Seçimi, Görev ve Yetkileri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu dokuz üyeden oluşan bağımsız bir kuruldur.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Kurumun karar organı Kuruldur.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun çalışmalarında uyması gereken usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 16 Kasım 2017 tarihinde yayınlandı