Kişisel Verileri Koruma Kurumu

İletişim

Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4
06520 Balgat-Çankaya/Ankara
Tel : (312) 216 5050

Web Sitesi

http://www.kvkk.gov.tr

Hukuki Dayanak

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğine haiz olarak kurulmuştur.

Kurumun Görevleri

Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak
İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak
Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak
Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ve Başbakanlığa sunmak
Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek

Kurumun Yapısı

Kurum Başbakanlıkla ilişkilidir.
Kurumun merkezi Ankara’dadır.
Kurum, Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Kurumun karar organı Kişisel Verileri Koruma Kurulu'dur.

Başkanlık

Başkan Yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşur. Başkanlık, görevleri daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanan hizmet birimleri aracılığıyla yerine getirir. Daire başkanlıklarının sayısı yediyi geçemez.

Başkan tarafından, Kuruma ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere bir Başkan Yardımcısı atanır.

Başkan Yardımcısı ve daire başkanları; en az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu, on yıl süreyle kamu hizmetinde bulunan kişiler arasından Başkan tarafından atanır.

Başkanlığın Görevleri

Veri Sorumluları Sicilini tutmak
Kurumun ve Kurulun büro ve sekretarya işlemlerini yürütmek
Kurumun taraf olduğu davalar ile icra takiplerinde avukatlar vasıtasıyla Kurumu temsil etmek, davaları takip etmek veya ettirmek, hukuk hizmetlerini yürütmek
Kurul üyeleri ile Kurumda görev yapanların özlük işlemlerini yürütmek
Kanunlarla mali hizmet ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak
Kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla bilişim sisteminin kurulmasını ve kullanılmasını sağlamak
Kurulun yıllık faaliyetleri hakkında veya ihtiyaç duyulan konularda rapor taslaklarını hazırlamak ve Kurula sunmak
Kurumun stratejik plan taslağını hazırlamak
Kurumun personel politikasını belirlemek, personelin kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamak
Personelin atama, nakil, disiplin, performans, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek
Personelin uyacağı etik kuralları belirlemek ve gerekli eğitimi vermek
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Kurumun ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, arşiv, sağlık, sosyal ve benzeri hizmetleri yürütmek
Kuruma ait taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak
Kurul veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Kurumun Bütçesi ve Gelirleri

Kurumun bütçesi, 5018 sayılı Kanunda belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır ve kabul edilir.
Kurumun gelirleri:
Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları
Kuruma ait taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler
Alınan bağış ve yardımlar
Gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler
Diğer gelirler

Kurum bütçe tahsis edilinceye kadar:

Kurumun giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır.
Kurumun hizmetlerini yerine getirmesi amacıyla bina, araç, gereç, mefruşat ve donanım gibi gerekli tüm destek hizmetleri Başbakanlıkça sağlanır.
Kurumun hizmet birimleri faaliyete geçinceye kadar sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir.

 

İlgili Bilgiler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Seçimi, Görev ve Yetkileri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu dokuz üyeden oluşan bağımsız bir kuruldur.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı ve Görevleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı'nı kurul seçer ve Kurum'u temsil eder

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun çalışmalarında uyması gereken usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 16 Kasım 2017 tarihinde yayınlandı