Kişisel Verilerin Korunması

kisiselveri.com için mahremiyetinize saygı vazgeçilemez bir hakkınızdır.

Bu hakkınızın gereği olarak kisiselveri.com, hukuken zorunlu olmadığı hiç bir kişisel verinizi saklamamaktadır. Bizimle iletişime geçtiğinizde bize verdiğiniz kişisel veri varsa sadece sizinle iletişim kurmak amacıyla saklanmaktadır.

Https

kisiselveri.com hukuken ve teknik olarak bir zorunluluk olmamasına rağmen sizin tarayıcınız ve web sitemiz arasındaki haberleşmeyi şifrelemektedir. https denilen bu yöntem ile bu site içindeki hareketleriniz ya da bize ileteceğiniz sorunlarınız başkaları tarafından gözlemlenemez.

Çerezler

kisiselveri.com'da kullanılan çerezler oturumunuz sona erdiğinde silinir. Yani bir sonraki ziyaretinizle önceki ziyaretleriniz arasındaki bağ kurulamaz.

Site trafiği

Her ne kadar biz size ait hiç bir kişisel veriyi saklamak istemesek de kanunen saklamak zorunda olduğumuz bazı kişisel verileriniz var.

Kısaca internet kanunu diyebileceğimiz 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" isimli kanuna göre kisiselveri.com hem içerik sağlayıcı hem de yer sağlayıcıdır.

Bu kanun içerik ve yer sağlayıcılara bazı yükümlülükler getirmiştir.

Yer sağlayıcı için getirilen yükümlülüklerden biri de site trafik bilgilerinin saklanmasıdır. Kanuna göre bu bilgiler en az bir yıl saklanmak zorundadır. Trafik bilgileri; siteye eriştiğiniz zaman, kullandığınız ip adresiniz, eriştiğiniz sayfa bilgileridir. Bu bilgiler tek başına sizin kimliğinizi tespit etmek amacıyla yetersizdir.

Ancak eğer Türkiye'den bağlanıyorsanız ve IP adresinizi sadece siz kullanıyorsanız erişim sağlayıcınızın tuttuğu size tahsis edilen IP adresi bilgisi ile bizim tarafımızdan tutulan trafik bilgisindeki IP adresinin eşleştirilmesi ile kimliğiniz tespit edilebilir. Bu sebepten dolayı yer sağlayıcıların tutmak zorunda olduğu trafik bilgileri kişisel veriniz olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yükümlülüğü

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi gereğince aydınlatma yükümlülüğü altında olduğumuz konular:

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

kisiselveri.com Kişisel verilerin korunması konusunda çalışmalar yapmak amacıyla işletilen bir web sitesidir. Bir tüzel kişiliği yoktur. Hukuki açıdan veri sorumlusu aynı zamanda alan adının sahibi de olan Av. Hasan Selçuk Turan'dır.

kisiselveri.com'a ulaşmak için iletişim sayfasını kullanabilirsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınızı kullanabilmek için
KEP yöntemi ile erişmek için hasanselcuk.turan@hs02.kep.tr KEP adresine,
yazılı talepleriniz için Mühürdar Caddesi No:76 Kadıköy / İstanbul adresine
başvurabilirsiniz.

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Bu siteyi ziyaret etmeniz sebebiyle oluşan IP adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfa ve zaman gibi bilgiler site bünyesinde toplanmakta ve istatistiksel veriler elde etmek amacıyla işlenmektedir. 

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı

Kişisel verileriniz kanunen vermek zorunda olabileceğimiz adli ve idari merciler hariç hiç bir kişi ya da kuruma aktarılmamaktadır. Link verilmesi yöntemiyle dahi (Google Adwords gibi) kişisel verilerinizin başkalarının eline geçilmesine izin verilmemektedir.

5651 kapsamındaki kişisel verileriniz Türkiye sınırları içinde hizmet veren Turhost firması tarafından veri işleyen sıfatıyla bizim adımıza işlenmektedir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz sadece sitemizi ziyaret ettiğiniz anda toplanmakta ve bu işlem Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" çerçevesinde 5651 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı kişileri bilme
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
İşlenmesini gerektiren sebepleri ortadan kalkan kalkan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
Yapılmasını istediğiniz işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
Kişisel verilerinizin bilgisayar sistemleri ile analiz yapılarak aleyhinize çıkarılabilecek sonuçlara itiraz etme
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğramış olduğunuz zararlarının tazmin edilmesini talep etme

Bu haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz ile ilgili olarak Haklarınız sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

kisiselveri.com'un var olma sebebi sizin mahremiyetinizi korumaktır.  kisiselveri.com, mahremiyetinizin korunması için sadece mevzuatın öngördükleri yetinmez ve her yönüyle mahremiyet hakkınızın korunmasını amaçlar.

Mahremiyetinizle ilgili endişelerinizi lütfen bize iletiniz.

kisiselveri.com