Mevzuat

Anayasa

Anayasa

Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, Anayasa'nın Özel Hayatın Gizliliği'ni düzenleyen 20. maddesine 12 Eylül 2010'da referandumla eklenmiştir.

Uluslararası Sözleşmeler

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

108 Nolu Sözleşme Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi'nin TBMM tarafından kabul edilen Türkçe metni

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi'ne Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol

Kanunlar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun gerekçeli ve değişiklikler işlenmiş tam metni

6563 Kanun

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve elektronik ticarette uyulması kurallarını düzenleyen kanun

Diğer Kanunlar

Kişisel veri teriminin geçtiği diğer kanunlar. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğerleri.

Yönetmelikler

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

Kanuna göre veri sorumlularının kayıt olacağı Veri Sorumluları Sicili'ne kayıtın usul ve esaslarını düzenleyen 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Kurul tarafından yayınlanan işlenme şartları ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun çalışmalarında uyması gereken usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 16 Kasım 2017 tarihinde yayınlandı

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı tarafından 20.10.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ile ilgili yönetmelik

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun teşkilatlanma yapısını düzenleyen ve 26.4.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik

Diğer Yönetmelikler

Kişisel veri teriminin geçtiği yönetmelikler

Tebliğler

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.3.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.3.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan veri sorumlularına yapılacak başvuruya ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ

Kurul Kararları

Rehberlik Hizmeti Veren Internet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunması Hakkında İlke Kararı

İsimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren internet siteleri ve uygulamalara ilişkin Kurul kararı

Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunması Hakkında İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ortak alanlarda ve/veya aynı anda birden fazla kişiye hizmet veren veri sorumlularının kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduklarına ilişkin ilke kararı

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 7.3.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler kararı

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne Getirilen İstisnalar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Veri Sorumluları Sicili VERBİS'e kayıt yükümlülüğüne getirilen istisnalarla ilgili alınan Kurul kararını yayınladı.

Taslaklar

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun işleyişini düzenlemek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kamuoyu görüşüne sunulan yönetmelik taslağı

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun işleyişini düzenlemek amacıyla Kurum tarafından hazırlanan kamuoyu görüşüne sunulan yönetmelik taslağı. 28.10.2017 tarihinden önceki taslak metin.

Avrupa Birliği Mevzuatı

95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Direktifi

95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması hakkında Avrupa Birliği Direktifi Türkçe Metni

Genel Veri Koruma Tüzüğü

25 Mayıs 2018 tarihinde AB ülkeri genelinde yürürlüğe girecek olan General Data Protection Regulation'ın AB Bakanlığı tarafından yapılan taslak çevirisi