Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Ücretsiz Olacak

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de 5 Aralık günü yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kişisel verilerin korunması konusunda önemli düzenlemeler getirmektedir. Kanun teklifinde bulunan ve komisyonda kabul edilen Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt için ücret alınmasını öngören madde kanun metninden çıkartıldı.

27 Eylül 2017'de TBMM'ye sunulan tasarıda Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yaptıranlar için ücret alınmasına yönelik düzenleme vardı. Düzenleme gerekçesinde kişisel verilerin korunmasına yönelik denetleyici ve düzenleyici otoritelerin ücret aldığı ifade edilerek Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun da gelirleri arasına Veri Sorumluları Sicil ücreti eklenmesi isteniyordu. Komisyon raporunda da yer alan madde 22 Kasım'daki birleşimde hem iktidar hem de muhalefet oylarıyla kanun metninden çıkartıldı. Önerge gerekçelerinde de Veri Sorumluları Sicil ücretinin alınmaması gerektiği ifade edildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından hazırlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkındaki Yönetmelik tasarısında Veri Sorumluları Sicili'nin tutulacağı VERBİS'e kayıt için yıllık ücret alınması düzenlenmişti. Yönetmelik taslağının kamuoyu görüşüne sunulmasından sonra Kurum gelirleri arasında sayılmayan Veri Sorumluları Siciline kayıt ücretinin hukuki dayanağının olup olmadığı tartışmalıydı. Bunun üzerine torba kanuna eklenen madde ile kanuni dayanak sağlanması amaçlanmıştı. Ancak kanun metninden çıkartılması kanun koyucunun iradesinin ücret alınmaması yönünde olduğunu açıkça göstermiş oldu. Bu durumda sicil ücretinin yönetmelikle düzenlenmesi de artık mümkün değil.

Sicil ücreti ile Kurum, giderlerinin karşılanması açısından önemli düzeyde bir gelire sahip olacaktı. Kurum Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir sicil ücretinin sabit ve 102 TL olacağını açıklamıştı. Sicile kayıt olacakların sayısı tam olarak bilinmese de Kurum Başkanı Bilir bu sayının dört yüz bin civarında olduğunu söylemişti. Dört yüz bin veri sorumlusu için Kurum kasasına yaklaşık 40 milyon TL girecekti. Kurum bu gelirlerden mahrum kalmış oldu.

Sicil ücretinin kaldırılmasından sonra Kurum'un gelirleri genel bütçeden yapılacak hazine yardımları, Kuruma ait taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler, alınan bağış ve yardımlar, gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler ve diğer gelirler olarak kalmış oldu. Ancak Veri Sorumluları Sicili ücreti TBMM iradesi belli olduğundan diğer gelirler arasında kabul edilerek de tahsil edilemeyecek.

İlgili Paylaşımlar

Kanunda yapılması önerilen değişiklikler

TBMM'ye sunulan torba kanun tasarısı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun dört maddesinde de bazı değişiklikler öngörülmektedir.

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

Kanuna göre veri sorumlularının kayıt olacağı Veri Sorumluları Sicili'ne kayıtın usul ve esaslarını düzenleyen 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Ücretsiz Olacak