Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

10.3.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde mevzuat, hiyerarşiye uygun düşen boşluk düzeni uygulanmadan yazıya aktarılan metinler olduklarından alışık olmayanlar tarafından okunmaları zordur. Bu sorunu asgariye indirmek amacı ile sitemizdeki mevzuat metinleri daha kolay okunabilsinler diye belli bir boşluk düzeni ile oluşturulmaktadır.
Resmi Gazete'de yayınlanan şekline ulaşmak için burayı tıklayınız.

Amaç ve kapsam

 • Madde 1
  • (1)Bu Tebliğ, veri sorumlusuna başvuru ve işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde alınacak ücret ile ilgili usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Dayanak

 • Madde 2
  • (1)Bu Tebliğ, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13 üncü Maddesi ve 22 nci Maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 • Madde 3
  • (1)Bu Tebliğde geçen;
   • a)Başvuru: Kanunun 13 üncü Maddesi kapsamında yapılan başvuruyu,
   • b)Güvenli Elektronik İmza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı,
   • c)İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
   • ç)Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
   • d)Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
   • e)Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
   • f)Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
   • g)Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
   • ğ)Mobil imza: Mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imzayı
  • ifade eder.
  • (2)Bu Tebliğde yer almayan tanımlar için Kanundaki tanımlar geçerli olacaktır.

Başvuru hakkı

 • Madde 4
  • (1)Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir.
  • (2)İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir.

Başvuru usulü

 • Madde 5
  • (1)İlgili kişi, Kanunun 11 inci Maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.
  • (2)Başvuruda;
   • a)Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
   • b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
   • c)Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
   • ç)Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
   • d)Talep konusu,
  • bulunması zorunludur.
  • (3)Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.
  • (4)Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
  • (5)Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Başvuruya cevap

 • Madde 6
  • (1)Veri sorumlusu bu Tebliğ kapsamında ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
  • (2)Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.
  • (3)Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.
  • (4)Cevap yazısının;
   • a)Veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgileri,
   • b)Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarasını,
   • c)Talep konusunu,
   • ç)Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalarını,
  • içermesi zorunludur.
  • (5)Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7 nci Maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.
  • (6)İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.

Ücret

 • Madde 7
  • (1)İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
  • (2)Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Yürürlük

 • Madde 8
  • (1)Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

 • Madde 9
  • (1)Bu Tebliğ hükümlerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı yürütür.

Mevzuat

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun gerekçeli ve değişiklikler işlenmiş tam metni

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

Kanuna göre veri sorumlularının kayıt olacağı Veri Sorumluları Sicili'ne kayıtın usul ve esaslarını düzenleyen 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun teşkilatlanma yapısını düzenleyen ve 26.4.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Kurul tarafından yayınlanan işlenme şartları ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı tarafından 20.10.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ile ilgili yönetmelik

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun işleyişini düzenlemek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kamuoyu görüşüne sunulan yönetmelik taslağı

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (23.11.2017)

Sağlık Bakanlığı tarafından 20.10.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ile ilgili yönetmelik

6563 Kanun

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve elektronik ticarette uyulması kurallarını düzenleyen kanun

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

108 Nolu Sözleşme Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi'nin TBMM tarafından kabul edilen Türkçe metni

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi'ne Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol

Diğer Kanunlar

Kişisel veri teriminin geçtiği diğer kanunlar. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğerleri.

Anayasa

Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, Anayasa'nın Özel Hayatın Gizliliği'ni düzenleyen 20. maddesine 12 Eylül 2010'da referandumla eklenmiştir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun işleyişini düzenlemek amacıyla Kurum tarafından hazırlanan kamuoyu görüşüne sunulan yönetmelik taslağı. 28.10.2017 tarihinden önceki taslak metin.