Veri Sorumuluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı Kamuoyuna Sunuldu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu uzun süredir beklenen Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği taslağını kamu oyunun görüşüne sundu. Taslak kamu oyunun görüşü alındıktan sonra gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra yürürlüğe girecek. Görüşler 20 Mayıs 2017'ye kadar ilgili form doldurularak info@kvkk.gov.tr adresine iletilebilecek.

VERBİS

Yönetmelik taslağına göre Türkiye Veri Sicil Bilgi Sistemi olan VERBİS tanışacak. VERBİS'e kayıt olunması herkes için zorunlu olmayacak. Kurul'un yükümlü tuttuğu veri sorumlularının sicile yükledikleri bilgilerin bir kısmı herkesin erişimine açık olacak. Sistemin hayata geçirilmesi için teknik çalışmalar devam etmektedir.

VERBİS'e Kayıt

Kayıt yükümlülüğü olan gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce VERBİS'e kayıt olması gerekecek. Sonradan veri sorumlusu olanlar ise yükümlülüğün başladığı tarihten sonra 30 gün içinde kayıt olmak zorundalar. Süresi içinde kaydını tamamlayamayacak olanlar ise Kurul'dan bir defalık ek süre talep edebilecek. Usulüne uygun başvurmadığı tespit edilenlere Kurul tarafından 30 günlük ek süre verilecek. Bu sürede de yükümlüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusunun kişisel verileri işleme faaliyetini durdurması talep edilecek.

Sicile kayıt için yıllık ücret ödenecek.

VERBİS'e kayıt yükümlülüğü yönetmeliğin 9. maddesinde yer alan bilgilerin sisteme yüklenmesi ile yerine getirilmiş sayılacak.

VERBİS'e bildirilen bilgilerde değişiklik olması durumunda benzer yöntemle kayıtların güncellenmesi gerekecek.

VERBİS'e Erişim

Sicil herkesin erişimine açık olacak. Sicile erişenlere veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin adı ve adresi, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği, veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı grupları, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler ve sicile kayıt tarihi ile kaydın geçerliliğinin sona erdiği tarih bilgileri verilecek. Başkanlık veri sorumlularından elde ettiği ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri, hukuken yetkili kurum ve kuruluşların talepleri dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşmayacak.

Tüzel Kişiler

Tüzel kişilikler veri sorumlusu yükümlülüklerini ilgili mevzuatlarına uygun şekilde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirecekler. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca ilgili organın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Tüzel kişiliği ilgili mevzuat hükümleri uyarınca temsil ve ilzama yetkili organ Kanunun uygulanması bakımından sorumluluklarını üyelerinden bir veya birkaçına veya tüzel kişilik içinde veya dışında bir veya birden fazla kişiye devredemez.

Veri Sorumlusu Temsilcisi

Veri sorumlusu temsilcisi sadece Türkiye'de yerleşik olmayan veri sorumluları için uygulanacak. Temsilcinin yetkisi kurul ve kurumla yazışmalar, sorumluya yapılacak başvuruların iletilmesi ve cevaplarının verilmesi, VERBİS'e ilişkin işlemleri yapmayla sınırlı olacak. Temsilci veri sorumlusunun yetkili organları tarafından atanacak ve belge de kuruma sunulacak.

İrtibat Kişisi

Türkiye'de yerleşik olan veri sorumluları ise irtibat kişisi belirleyebilirler. İrtibat kişisi sadece ilgili kişilerin veri sorumlusuna yönelteceği taleplerin hızlı ve etkin olarak cevaplandırılmasını sağlamakla sınırlı olup veri sorumlusunun yetkilerine sahip olmayacak.

Veri Sorumlusu İle İletişim

Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü iletişim VERBİS'te kayıtlı olan kimlik ve adres bilgileri kullanılarak yapılacak.

Sicil Ücreti

Sicil ücreti her yıl Kurum'ca belirlenecek ve kısmi ücretlendirme olmayacak. Yani ödendiği tarihe bakılmaksızın yıllık ücret alınacak. 1 Ocak ile 31 Aralık'ta ödemenin farkı olmayacak. İlk ödeme kayıt sırasında yapılırken sonraki ödemeler her yılın 30 Nisan'ına kadar yapılabilecek.

VERBİS'ten Silinme

Sicilden silinme olmayacak. Geçerliliği kalmayan sicil bilgilerinin pasif hale getirilmesi için Kurum'a başvurulabilecek. Pasif hale gelen sicil bilgileri üzerinde değişiklik yapılmayacak.

VERBİS'e Kayıt İstisnaları

Kanun'da yazan ve sicile kayıt olmayı gerektirmeyen durumlar dışında Kurul kişisel verinin niteliği, sayısı, işlenme amacı, işlendiği faaliyet alanı, üçüncü kişilere aktarılma durumu, muhafaza edilme süresi gibi kriterlere ek olarak veri sorumlusunun yıllık cirosu ve istihdam ettiği çalışan sayısını gözeterek kayıt için istisna getirebilecek.

Veri Sorumluları Sicili Yönetmeli'ği görüşlerin alınmasından sonra son halini alarak Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre yönetmeliğin yayım tarihinden sonra bir yıl içinde yani 6 Nisan 2017'ye kadar yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Kurulun geç oluşması sonucu yönetmeliğin hazırlanması da gecikti.

Diğer Haberler

28 Şubat 2018

İstenmeyen Ekstre Gönderilmesine Kurul’dan 30.000 TL Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye’nin en büyük bankalarından birinin mahkemece istenmemesine rağmen müşterisine ait 6 aylık kredi kartı ekstresini mahkemeye göndermesine Kanun’un Md.12/1’in b bendine istinaden 30.000 TL idari para cezası verdi

2 Ekim 2017

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Ücretsiz Olacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından tutulacak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ücretsiz olacak. Yıllık ödeme kaldırıldı.

2 Kasım 2017

KVKK Başkanı Bilir: “125 Bin Lira Ceza Kesildi”

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapıldı. Bilir 2017’ye ilişkin bilgiler verdi.

2 Ekim 2017

Kanunda yapılması önerilen değişiklikler

TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun dört maddesinde de bazı değişiklikler öngörülmektedir.

12 Temmuz 2017

Kurum kitapçıklar yayınladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık sağlamak ve kanunun uygulamasını anlatmak amacıyla kitapçıklar yayınladı.

30 Nisan 2017

Bir Konferansın Ardından

Bilgi Üniversitesi’nce düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun da katıldığı konferans hakkında Av. Hasan Selçuk Turan’ın izlenimleri

26 Nisan 2017

Kişisel Verilerin Korunması Konferansı Yapıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun konunun paydaşları ile buluştuğu Kişisel Verilerin Korunması Konferansı Bilgi Üniversitesin’de gerçekleştirildi.

6 Nisan 2017

BTK kendi çalışanlarına Phishing yaptı

BTK Başkanı Sayan phishing tatbikatı sırasında bazı çalışanlarının aldanarak şifrelerini giriş işleminde kullandığını açıkladı.

31 Ocak 2017

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir seçildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yaptığı seçimde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ilk başkanı olarak Prof. Dr. Faruk Bilir seçildi.