Yargıtay: Kişisel Verilerin Haksız Ele Geçirilmesi ve Kullanılması Manevi Tazminat Gerektirir

4. Hukuk Dairesi         2019/979 E.  ,  2019/2679 K.

  • “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalılar … AŞ ve diğerleri aleyhine 26/12/2014 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem sebebiyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 29/12/2015 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 
1-Davacı vekilinin davalı … AŞ yönünden temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Dava, haksız eylem sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı … AŞ yönünden davanın husumetten reddine, Davalı …’a yönelik manevi tazminat ve davalı …. Grup İletişim Yetkilisi …’a yönelik maddi ve manevi tazminat istemlerinin reddine, davalı …’a yönelik maddi tazminat isteminin kısmen kabulüne karar verilmiş hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, davalılardan …’un müvekkiline ait kimlik ve fatura bilgilerini izni ve bilgisi dışında kullanmak suretiyle davalı …. Grup İletişim kanalıyla adına hat çıkardığını, davalı … hakkında eylemleri sebebiyle ceza yargılaması yapıldığını, hatta ilişkin faturaların ödenmemesi sebebiyle davacı hakkında icra takibi yapıldığını, davacının bu takipler sebebiyle menfi tespit davası açmak ve avukat tutmak zorunda kaldığını, avukata ücret ödediğini belirterek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur.
Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır. 
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Tüm dosya kapsamından, davalı … tarafından davacının kimlik bilgileri kullanılmak suretiyle davalı … AŞ’ye ait hat çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Davalı … AŞ bayisini iyi seçmek ve onu yeterince eğitip denetlemekle yükümlü olduğundan bayisinin işlemleri sonucu oluşan zararlardan sorumlu tutulmalıdır. Hal böyle olunca, mahkemece, Davalı … AŞ yönünden işin esasının incelenerek sonucu dairesinde hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde davanın husumetten reddine karar verilmiş olması doğru değildir. 
2-Davacının davalı …’a yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Davalı … tarafından davacının kimlik bilgilerinin kullanılması suretiyle hat çıkarılması işleminde bayi olarak gereken dikkat ve özeni göstermeyen davalı … haksız fiil faili ile birlikte zarardan sorumlu olduğu halde adı geçen davalı bakımından yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması da yerinde değildir. 
3-Davacının davalı …’a yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Somut olayda; davalı …’un davacının rızası olmaksızın kimlik bilgilerini kullanarak ve imzasını taklit ederek davacı adına telefon hattı çıkardığı, telefon faturasının ödenmemesi sebebiyle davacı aleyhine icra takibi yapıldığı ve davacının icra takipleri sebebiyle menfi tespit davası açmak zorunda kaldığı, adı geçen davalının eylemi sebebiyle hakkında ceza yargılaması yapıldığı ve yargılama esnasında alınan bilirkişi raporuyla imzanın davacının eli ürünü olmaması sebebiyle davalı hakkında mahkumiyet hükmü kurulduğu anlaşılmaktadır. Şu halde; davacının kimlik bilgilerinin rızası dışında kullanılması sebebiyle davacının kişisel verilerinin haksız olarak ele geçirildiği ve kullanıldığı sabit olup davalının eyleminin davacının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği dikkate alınarak uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken tümden reddine karar verilmiş olması doğru olmamış kararın bu sebeple de bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (1), (2) ve (3) nolu bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 08/05/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Diğer Kararlar

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/9894 K.

Yargıtay Kararı: Kişisel Verilerin Dava Dosyasında Saklanması

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2014/3972 Esas ve 2016/9894 sayılı kararında, dava dosyasında tutulan kişisel verilerin iddia ve savunma makamlarına açık olacağı ancak diğer kişilere karşı korunması gerektiğine hükmediliyor.

Oku
Danıştay 5. Daire 2015/5190 E.
Danıştay Kararı

Danıştay Kararı: Mesai Kontrolü İçin Görüntü Alınabilir

Mesai saatlerinin kontrolü için çalışanların görüntülerinin günlük alınması kararının yürütmenin durdurulması talebi konusunda verilen karar

Oku
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/15069 K.

Yargıtay Kararı: Çalışanların Maaş Bilgilerinin Gizliliği Dokunulmaz Hak Değildir

Yargıtay bakımını yaptığı bilgisayarda çalışanlar arasındaki maaş farklarını öğrenen bilgisayar teknisyeninin maaş bilgilerini öğrenmesini başkaları ile paylaşmasını haklı buldu

Oku
Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/363 K.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 2017/363

Bir kişiye ait telefon numarasının internet üzerinden dağıtılmasının kişisel veri olması sebebiyle suç olduğuna dair Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı

Oku
Anayasa Mahkemesi'nin 2014/201 sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin Kişisel Sağlık Verileri İle İlgili İptal Kararı

Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi ilgili kanunun bazı maddelerini iptal etti.

Oku
Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2014/331 K.

Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı – Kişisel Veri / Özel Hayatın Gizliliği

Kişisel verilerin işlenmesi, aleni bilgilerin durumu ve arkadaşlık sitelerinde kişisel verilerin paylaşılması hakkında karar

Oku
Danıştay 5. Daire 2013/9525 K.

Danıştay Kararı: Mesai Kontrolü İçin Parmak İzi Alınamaz

Mesai giriş çıkışlarının kontrol edilebilmesi amacıyla valilik tarafından parmak izi kontrolünün yapılmasının Kişisel Verilerin Korunması prensibine aykırı olacağına dair Danıştay kararı

Oku